Soi Diamond

The view down Soi Diamond from the Diamond Arcade.